000 01047nam a22001817a 4500
999 _c84934
_d84934
008 180711b xxu||||| |||| 00| 0 tha d
040 _aMCRU
082 0 4 _aRes 364.1555
_bน645ร
100 0 _aนิรมล บางพระ
_92820
245 1 0 _aรายงานการวิจัย ความรุนแรงต่อสตรีในละครโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร = Violence against women on drama television programs that affect the behavior of men violence on Bangkok /
_cนิรมล บางพระ
260 _aกรุงเทพฯ :
_bมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,
_c2560
300 _a115 หน้า :
518 _aY2018 M07
650 4 _aความรุนแรงในสตรี
_92821
650 4 _aความรุนแรง
_9101442
942 _2ddc
_c2
950 _a159059