Your search returned 24 results from 87696 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = TU-Get by Language Institute Thammasat Volume 1/ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันภาษา.

Call number: 428.0076 ม246ท Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 428.0076 ม246ท (1).

2.
TU-GET ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = TU-Get by Language Institute Thammasat University Volume 2/ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันภาษา.

Call number: 428.0076 ม246ท Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 428.0076 ม246ท (1).

3.
ประชากรวัยกลางคน = การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพในสังคมผู้สูงอายุใน 10-20 ปีข้างหน้า / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: Res 305.26 ม361ป Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 305.26 ม361ป (1).

4.
รายงานวิจัย การประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6-10 / คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะแพทย์ศาสตร์.

Call number: Res 378.36 ม361ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 378.36 ม361ร (1).

5.
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: Res 378.593 ม361ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Dissertation note: มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของทุกประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นแหล่งสร้างปัญญาและเป็นผู้นำทางความคิดของสังคมประเทศชาติ เป็นหนึ่งในสถาบันที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกประเทศ ซึ่งการดำรงฐานะตามบทบาทดังกล่าวของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นั้น จำเป็นที่จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความตระหนักเรื่องความจำเป็นของการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนั้นสิ่งที่บรรดาผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาโดยตลอดและได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในรัฐบาลนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ได้เล็งเห็นถึงจุดอ่อนของการบริหารมหาวิทยาลัยของไทยและต้องการจะปรับเปลี่ยนการบริหารมหาวิทยาลัยของไทยให้สามารถก้าวสู่ความเป็นสากล จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งออกนอกระบบ ซึ่งรัฐบาลชุดต่อ ๆ มาก็ได้สานงานต่อ โดยได้บรรจุแนวคิดนี้ไว้ในนโยบายหลักของรัฐบาล รวมทั้งได้มีการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาถึงสถานะการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารการศึกษา ความเป็นเลิศทางวิชาการ การสร้างความแข็งแกร่งให้กับการวิจัย การให้บริการวิชาการ และการสร้างความเป็นเลิศทางคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลคณะผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาของประเทศและรูปแบบในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (ศึกษาเฉพาะในประเทศสิคโปร์และเขตปกครองพิเศษ (ฮ่องกง) ประเทศจีน) หลังจากนั้น จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งบุคคลที่คณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์นั้น ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้พบว่า การเปลี่ยนสภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษาในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องกำหนดทิศทางให้ชัดเจน เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งทิศทางดังกล่าว จะส่งผลต่อรูปแบบการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต่อไปแต่สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญก็คือ การรักษามาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะต้องสร้างกลไกและระบบ แผนงาน แผนเงิน แผนคน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สอดคล้องกัน เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต่การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลนั้น อาจจะทำได้ยาก หากมหาวิทยาลัยยังคงดำเนินงานในรูปแบบของการเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ เนื่องจากระบบราชการมีลักษณะการดำเนินงานซึ่งยึดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของทางราชการเป็นสูตรสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือกำกับควบคุมอีกทั้งยังมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากและซ้ำซ้อน ทำให้องค์การยากต่อการปรับตัวให้เจ้ากับสดภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องตื่นตัวในการเปลี่ยนบทบาทให้เป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งรูปแบบที่ได้มีการศึกษากันในเชิงลึกก็คือ รูปแบบการบริหารที่นำเอาส่วนดีของระบบเอกชน ซึ่งมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงเข้ามาปรับปรุงใช้ในระบบราชการหรืออีกนัยหนึ่งก็คือรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั่นเอง ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยของรัฐจะเปลี่ยนสหภาพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมการก็คือ ร่างกฎระเบียบ (พ.ร.บ.) ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยที่กฎระเบียบต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกัน เพราะหากกฎระเบียบด้านต่างๆ มีความขัดแย้งกันแล้ว ความสับสนทางการบริหารก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ คณะผู้วิจัยพบว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก สามประการคือ การบริหารบุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหารงบประมาณ ถ้าเงื่อนไขคือ การได้มาซึ่งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติแล้ว รัฐจำต้องผลักดันให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสามปัจจัยหลักข้างต้น กล่าวคือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เป็นเลิศและมีการบริหารงบประมาณอย่างคล่องตัวและตรวจสอบได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วจะพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อทั้งสามปัจจัย ได้แก่ รายได้ของมหาวิทยาลัยภายหลังการปรับเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีรายได้เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนของบุคลากรที่มีคุณภาพเหล่านั้น และมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยอาจจะได้เงินก้อนในลักษณะที่เป็น Block grant จากรัฐเพื่อดำเนินการศึกษาแต่สำหรับบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ เนื่องจากไม่มีแหล่งที่มาของรายได้จากแหล่งอื่นที่เพียงพอ ดังนั้น รัฐควรจะมีบทบาทหลักในการเป็น พี่เลี้ยงอย่างมีระยะเวลาจำกัดให้แก่มหาวิทยาลัยบางแห่ง เพื่อแนะนำและช่วยเหลือให้มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีรายได้เพิ่มเติมและสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะของการวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการให้ข้อเสนอแนะในภาพกว้างเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตควรให้ความสำคัญต่อการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการของการบริหารงานในหน้าที่หลักทั้งหมดที่จะทำให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งงานวิจัยข้างต้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 378.593 ม361ร (1).

6.
การประชุมทางวิชาการ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548 / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Call number: Res 332.6 ม361ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 332.6 ม361ก (1).

7.
รายงานประจำปี 2546 สถาบันไทยคดีศึกษา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Call number: Gov ศธ 0516.1 2546 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ 0516.1 2546 (1).

8.
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2546-มีนาคม 2547) / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Call number: 330 ม361ว Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 330 ม361ว (1).

9.
รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิถุนายน 2546 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: Gov ทม.08.1 2546 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ทม.08.1 2546 (1).

10.
รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Call number: 320.05 ม361ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.05 ม361ร (1).

11.
การประชุมทางวิชาการ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยด้านตลาดการเงินไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2546 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Call number: Res 332.6 ม361ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 332.6 ม361ก (1).

12.
ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย / ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.

Call number: 327.5930595 ม246ป Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 327.5930595 ม246ป (2).

13.
การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์ในการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: 507 ม246ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 507 ม246ก (1).

14.
ชีพจรเศรษฐกิจ = Economic monitor / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Call number: 330.9593 ม361ช Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 330.9593 ม361ช (1).

15.
โขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินาฏราชสักการะ 72 พรรษาภูบดี / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: R 792.5 ม361ข Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 792.5 ม361ข (1).

16.
โหมโรง : โขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 12 มิถุนายน 2543 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: R 792.5 ม361ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 792.5 ม361ห (1).

17.
รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทย / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: Res 331.71 ม361ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 331.71 ม361ร (1).

18.
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยขั้นสูงทางด้านตลาดทุน ครั้งที่ 6 / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Call number: Gov ทม.08.7 2541 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ทม.08.7 2541 (1).

19.
กรณีศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทยการบัญชีและการเงิน / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: 657 ม361ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 657 ม361ก (1).

20.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: 001.64 ค-ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [c2531]Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 001.64 ค-ร (7).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078