Refine your search

Your search returned 44 results from 87472 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย / สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ

Call number: 352.35 ห323 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.35 ห323 (2).

2.
ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 321.8 ส181ป Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 321.8 ส181ป (2).

3.
รัฐธรรมนูญกลางแปลง : แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย. / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.593 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 ส181ร (1).

4.
รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทวิเคราะห์ และแนวทางแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 303.6 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 303.6 ส181ร (2).

5.
แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ส181น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรงุเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181น (1).

6.
สร้างการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย. / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181ส Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181ส (1).

7.
สตรีกับการการเมือง : ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน/ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 305.42 ส181ส Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 305.42 ส181ส (1).

8.
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.593 ส181ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 ส181ก (1).

9.
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... / สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: R 342.593 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 342.593 ส181ร (1).

10.
ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181ร (1).

11.
การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181ก (1).

12.
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด : จัดทำตัวชี้วัด / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 363.125 ส181บ Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 363.125 ส181บ (1).

13.
อบต. กับการแก้ไขปัญหาความยากจน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 362.5 ส181อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 362.5 ส181อ (1).

14.
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14079 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14079 ส181ร (1).

15.
รัฐธรรมนูญสำหรับเยาวชน / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.593 ส181ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 ส181ร (1).

16.
ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 351.593 ส181ท Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 351.593 ส181ท (1).

17.
รายงานผลการสัมมนาเรื่อง การเมืองการปกครองไทย 2549 / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 320.9593 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549Other title: การเมืองการปกครองไทย 2549..Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9593 ส181ร (1).

18.
19.
รัฐธรรมนูญสำหรับเยาวชน / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 342.593 ส181ร Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 ส181ร (2).

20.
ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ : ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181ร (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078