Refine your search

Your search returned 197 results from 87442 records.

Not what you expected? Check for suggestions
61.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร.

by รักฎา เมธีโภคพงษ์.

Call number: 324.2092 ร284น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ร284น (1).

62.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร / พิชญ์ สมพอง.

by พิชญ์ สมพอง.

Call number: 324.2092 พ639น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 พ639น (1).

63.
นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย / ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์.

by ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์.

Call number: 324.2092 ช931น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ช931น (1).

64.
แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของสภาท้องถิ่น / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ส181น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรงุเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181น (1).

65.
สร้างการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานพัฒนาประชาธิปไตย. / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181ส Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181ส (1).

66.
สตรีกับการการเมือง : ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมืองและการขับเคลื่อน/ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 305.42 ส181ส Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 305.42 ส181ส (1).

67.
68.
ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย / พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์

by พงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์.

Call number: R 923.1593 พ155ท Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 923.1593 พ155ท (1).

69.
KPI Yearbook 4 (ฉบับภาษาไทย) / วุฒิสาร ตันไชย

by วุฒิสาร ตันไชย.

Call number: 342.593 ว874ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 ว874ค (1).

70.
นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย / ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.

by ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.

Call number: 324.2092 ป191น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Dissertation note: การสำรวจเพื่อประมวลผลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อรู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้งในจังหวัดเชียงราย เครือข่ายของนักการเมืองกลวิธีการหาเสียงของนักการเมือง ตลอดจนความเป็นมาของการเมืองของเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการศึกษาจะเป็นการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสังเกต แล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบนำเสนอทั้งในเชิงปริมาณและการพรรณาความ จากการศึกษาพบว่า นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงรายสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ นักธุรกิจ นักฎหมาย และอดีตข้าราชการ ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองชาย นักการเมืองหญิงมีจำนวนน้อย ตั้งแต่มีการเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่เป็นหญิงเพียง 3 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่อยู่ในตำแหน่ง 8 สมัย ถึง 2 คน คือ จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์( ไม่รวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เป็นการเลือกตั้งมิชอบ)สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ดำรง ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 7 สมัยมี 3 คน ได้แก่ พันเอกบุญเกิด สุตันตานนท์ ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค และนายมงคล จงสุทธนามณี ความนิยมของคนเชียงรายที่มีต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่เหนียวแน่นเหมือนกับจังหวัดในภาคใต้ ที่ยึดมั่นในพรรคประชาธิปัตย์ เห็นได้จากการที่ผู้สมัครของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเลือกตั้งในแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนพรรคที่สังกัดเสมอ จะมีไม่กี่คนที่จงรักภักดีต่อพรรคเดิม นอกจากนี้นักการเมืองถิ่นที่อาศัยความเป็นเครือญาติของนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมีไม่มากนัก ความสัมพันธ์ดังกล่าว ได้แก่ การเป็นสามีกับภริยา พี่สามี และน้องสะใภ้และการเป็นพี่กับน้อง อย่างละ 1 คู่เท่านั้น Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 324.2092 ป191น (2).

71.
พร้อมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย ? / กฤช เอื้อวงศ์.

by กฤช เอื้อวงศ์.

Call number: 328.2593 ก271พ Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 328.2593 ก271พ (2).

72.
การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 342.593 ส181ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 ส181ก (1).

73.
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... / สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สถาบันพระปกเกล้า | สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: R 342.593 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 342.593 ส181ร (1).

74.
เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน.

Call number: 929.7 ฉ421 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 929.7 ฉ421 (3).

75.
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Call number: 342.59306 ว188ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.59306 ว188ก (1).

76.
การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / มณเฑียร เจริญผล.

by มณเฑียร เจริญผล.

Call number: 352.14 ม123ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ม123ก (1).

77.
คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วีระศักดิ์ เครือเทพ.

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Call number: 352.14 ว849ค Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ว849ค (1).

78.
ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181ร (1).

79.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสาธารณสมบัติของแผ่นดิน / ธรรมรังสี วรรณโก.

by ธรรมรังสี วรรณโก.

Call number: 352.14 ธ352อ Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ธ352อ (1).

80.
กฎหมายควบคุมอาคาร / สินิทธิ์ บุญสิทธิ์.

by สินิทธิ์ บุญสิทธิ์.

Call number: 343.07862 ส727ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 343.07862 ส727ก (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078