Refine your search

Your search returned 197 results from 87442 records.

Not what you expected? Check for suggestions
161.
การศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตย : ศึกษากรณีรายการโทรทัศน์ รอบภูมิภาค ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ทั่วราชอาณาจักร / มันทนา ท้วมยิ้ม

by มันทนา ท้วมยิ้ม.

Call number: Res 302.234 ม364ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Dissertation note: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน และผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในปี พ.ศ. 2543 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2543 รูปแบบของการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลรายการโทรทัศน์ รอบภูมิภาค ที่ผลิตและแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น อุบลราชธานี ลำปาง พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กาญจนบุรี และระยอง ประชากรในการศึกษา (Population) ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการคัดเลือกเทปโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการนำข้อมูลมาจากการรายงานของฝ่ายปฏิบัติการออกอากาศและประสานข้อมูลส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรุงเทพมหานคร และข้อมูลจากฝ่ายรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ภูมิภาคทุกแห่ง ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 27 รายการ วิธีการที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์การจัดรายการและการวิเคราะห์ผลผลิตรายการ ผลการศึกษาพบว่า รายการโทรทัศน์ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ผลิตและแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ลำปาง มีจำนวนมากที่สุด โดยภาพรวมของการผลิตรายการโทรทัศน์มีความยาวแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 120 นาที 60 นาที และ 60 นาที และความยาว 60 นาที มีจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ นิยมผลิตรายการในลักษณะประเภทส่งเสิรมอาชีพและเกษตรกร แพร่ภาพออกอากาศในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. รายการส่วนใหญ่เน้นวัตถุประสงค์ของรายการครบสามด้านคือ พุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษพิสัย เนื้อหาสาระองค์ประกอบของความเข้มแข็งของชุมชนมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ และองค์ประกอบที่ 8 คือ การมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาอาจจะเป็นหมู่บ้าน ชุมชนอื่น ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กร เอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกัน เป็นองค์ประกอบที่เป็นเนื้อาหสาระมากที่สุด รูปแบบของรายการทั้งหมดเป็นแบบสัมภาษณ์และสนทนาโดยมีวิธีการนำเสนอรายการแบบเรียงลำดับก่อน - หลัง ชนิดตามขั้นตอน และรายการส่วนใหญ่ปรากฎจำนวนองค์ประกอบรวมของความเข้มแข็งของชุมชนครบ 8 ประการ นอกจากนี้ยังพบว่ารายการโทรทัศน์รอบภูมิภาค เหล่านี้มีความเหมาะสมกับการผลิตรายการทั้งในประเภทการส่งเสริมอาชีพและเกษตรกร และรูปแบบรายการสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและยังมีความยืดหยุ่นของการนำเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งผลิตรายการได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน แต่ช่วงเวลาที่แพร่ภาพออกอากาศ ความยาวของรายการ และจังหวะลีลาของการนำเสนอยังไม่เหมาะสม Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 302.234 ม364ก (1).

162.
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 328.31 ส181บ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 328.31 ส181บ (2).

163.
แนะนำสถาบันพระปกเกล้า / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 306.24 ส181น Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 306.24 ส181น (2).

164.
ปราบปรามการทุจริต คู่มือของสมาชิกรัฐสภา / แปลโดย บุปผาชาติ ปัตติตัน,กิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์ และอาภาวดี พันธ์มาวดี

by บุปผาชาติ ปัตติตัน [ผู้แปล].

Call number: 351.71 บ639ป Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 351.71 บ639ป (3).

165.
หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: RC 923.1593 ส181ห Material type: Book Book; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: RC 923.1593 ส181ห (1).

166.
หนังสือกฐินพระราชทาน ปี 2543 สถาบันพระปกเกล้า / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 394.2 ส181ห Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2543Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 394.2 ส181ห (1).

167.
เอกสารประกอบการสัมมนา ชุดที่ 2 ระบบงบประมาณที่มุ่งผลงานและมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสถาบันพระปกเกล้า.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 658.15 ส691อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 658.15 ส691อ (1).

168.
วันการเมืองเล่ม 2 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Call number: 320.9593 น217ว Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า , 2556Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9593 น217ว (1).

169.
ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2493-2554/ สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: R 923.1593 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 923.1593 ส181ร (1).

170.
ร่มโพธิ์ ร่มไทร การเมืองการปกครอง เล่ม 2 พ.ศ.2526 - 2554/ สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: R 923.1593 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 923.1593 ส181ร (1).

171.
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นกับบริการสาธารณะ/ สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.14 ส181บ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181บ (1).

172.
ร่ายรัฐธรรมนูญ: ที่มา หลักการ และความสำคัญ/ อรรถสิทธิ์ พานแก้วและวรศักดิ์ จันทร์ภักดี

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | วรศักดิ์ จันทร์ภักดี.

Call number: 342.593 อ366ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 อ366ร (2).

173.
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ/ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

by สิริพรรณ นกสวน สวัสดี.

Call number: 321.8 ส731ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 321.8 ส731ก (2).

174.
สิทธิในการได้รับการบริการสาธารณะจากรัฐอย่างเสอมภาคกัน : ศึกษากรณีประเทศฝรั่งเศส/ เอกสิทธิ์ วินิจกุล

by เอกสิทธิ์ วินิจกุล.

Call number: 320 อ885ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320 อ885ส (2).

175.
176.
การประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม/ ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

by ปรีชญาณ์ นักฟ้อน.

Call number: 340.3 ป467ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 340.3 ป467ก (2).

177.
เกาะสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2016 ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่นๆ]

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี.

Call number: 320.9599 ถ282ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9599 ถ282ก (2).

178.
เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย) = Gender Responsive Budgeting: GRB/ สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 352.48 ส181ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.48 ส181ส (2).

179.
พลเมืองกำลังไทย/ สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 895.91301 ส181พ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 895.91301 ส181พ (2).

180.
บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ/ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

Call number: 352.14 ส293บ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส293บ (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078