Refine your search

Your search returned 197 results from 87402 records.

Not what you expected? Check for suggestions
141.
แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.14 ส181น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.14 ส181น (1).

142.
เวทีท้องถิ่น สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทยปัจจุบัน / วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น และธนิษฐา งามจันทร์.

by วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น | ธนิษฐา งามจันทร์.

Call number: 352.1409593 ว874ว Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.1409593 ว874ว (1).

143.
เวทีท้องถิ่น ย้อนอดีต ขีดปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น และธนิษฐา งามจันทร์.

by วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น | ธนิษฐา งามจันทร์.

Call number: 352.16 ว874ว Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 352.16 ว874ว (1).

144.
รายงานประจำปีงบประมาณ 2546 โครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม / สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Call number: 321.87 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 321.87 ส181ร (1).

145.
โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์...[และคนอื่นๆ]

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Call number: Res 342.593 ธ636ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 342.593 ธ636ค (1).

146.
โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / พนา ทองมีอาคม...[และคนอื่นๆ]

by พนา ทองมีอาคม.

Call number: Res 323 พ197ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 323 พ197ค (1).

147.
การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะในขั้นตอนพนักงานอัยการ /

by คัมภีร์ แก้วเจริญ.

Call number: 345.05 ค261ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 345.05 ค261ก (3).

148.
การสร้างธรรมาภิบาล = Good governance ในสังคมไทย / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Call number: 320 บ241ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320 บ241ก (3).

149.
รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 352.3 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 352.3 ส181ร (1).

150.
รายงานการสำรวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง ความขัดแย้งในประเทศไทย / วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

by วันชัย วัฒนศัพท์.

Call number: Res 303.6 ว427ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 303.6 ว427ร (1).

151.
ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

Call number: 342.593 บ241ภ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 บ241ภ (2).

152.
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล / บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

by บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ.

Call number: 351 บ675ต Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยCall number: 351 บ675ต (1).

153.
รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 342.9593072 ส181ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, [c2545]Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 342.9593072 ส181ร (1).

154.
เอกสารเพื่อประกอบการพิจาณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที่ 6 เรื่อง พระราชบัญญัติ ประชาพิจารณ์ : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Equete publique) ตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส / บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์

by บรรเจิด สิงคะเนติ | สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Call number: 342.593 บ153อ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 342.593 บ153อ (2).

155.
รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 324.6 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 324.6 ส181ร (1).

156.
รายงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: Res 324.6 ส181ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 324.6 ส181ร (1).

157.
158.
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบประชาธิบไตยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2469-2475) / สนธิ เตชานันท์.

by สนธิ เตชานันท์.

Call number: 320.9593 ส192ผ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9593 ส192ผ (2).

159.
คำบรรยายพิเศษยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร, พ.ศ. 2492 -.

Call number: 338.9593 ท338ย Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 338.9593 ท338ย (1).

160.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร, พ.ศ. 2492 -.

Call number: 338.9593 ท338ย Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 338.9593 ท338ย (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078