Refine your search

Your search returned 12 results from 87747 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยจองประเทศไทย พ.ศ.2562 / ถวิลวดี บุรีกุล

by ถวิลวดี บุรีกุล | สติธร ธนานิธิโชติ [ผู้แต่งร่วม] | รัชวดี แสงมหะหมัด [ผู้แต่งร่วม].

Call number: 321.8 ถ282ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า , 2563Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 321.8 ถ282ส (1).

2.
การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน / ถวิลวดี บุรีกุล

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: 364.1323 ถ282ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 364.1323 ถ282ก (2).

3.
ชุดจัดการความรู้ ธรรมาภิบาลท้องถิ่น = บทเรียนากต่างแดน / ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: 321.86 ถ282ช Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 321.86 ถ282ช (1).

4.
ชุดจัดการความรุ้ มองประชาธิปไตย = ประสบการณ์จากต่างแดน / ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: 321.86 ถ282ช Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 321.86 ถ282ช (1).

5.
6.
การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ / ถวิลวดี บุรีกุล.

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: 323.042 ถ282ก Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 323.042 ถ282ก (1).

7.
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: 323.042 บ241ป Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 323.042 บ241ป (1).

8.
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย เรื่องการประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร / ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่นๆ]

by ถวิลวดี บุรีกุล.

Call number: Res 363.125 ถ282บ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 363.125 ถ282บ (1).

9.
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.

by บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ถวิลวดี บุรีกุล [ผู้แต่งร่วม].

Call number: 323.042 บ241ป Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 323.042 บ241ป (3).

10.
รายงานการสำรวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง ความขัดแย้งในประเทศไทย / วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

by วันชัย วัฒนศัพท์.

Call number: Res 303.6 ว427ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 303.6 ว427ร (1).

11.
เกาะสนามเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2016 ถวิลวดี บุรีกุล...[และคนอื่นๆ]

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง | เลิศพร อุดมพงษ์ | ณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี.

Call number: 320.9599 ถ282ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9599 ถ282ก (2).

12.
ค่านิยมของประชาชนต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557/ ถวิลวดี บุรีกุลและรัชวดี แสงมหะหมัด

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด.

Call number: 320.9593 ถ282ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 320.9593 ถ282ค (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078