Your search returned 32 results from 87747 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
ข้าราชการครู (พ.ศ. 2523 - 2546)/ สำนักคณะกรรมการข้าราชการครู.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Govศธ15.12/2546 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2546Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Govศธ15.12/2546 (1).

2.
รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูปีงบประมาณ พ.ศ.2545 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15.1 2545 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2545Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.15.1 2545 (1).

3.
คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาชึวิตครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15.6 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.15.6 2544 (2).

4.
คุณธรรมและจิตสำนึกของข้าราชการครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: 371.11 ส691ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 371.11 ส691ค (1).

5.
21 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: 379.1 ย319 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 379.1 ย319 (1).

6.
สรุปผลงานในรอบ 4 ปี / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.0306.12 2544 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2544Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.0306.12 2544 (1).

7.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2540

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: R 344.07 ว691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 344.07 ว691ร (8).

8.
รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู / กองวิชาการบริหารงานบุคคล สำนัก ก.ค.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov สร.07.4 2541 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov สร.07.4 2541 (4).

9.
สรุปผลการวิจัยด้ารการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู พ.ศ. 2538-2541(เล่ม 1) / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Res 371.1 ก615ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการบริหารงานบุคคล, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.1 ก615ส (1).

10.
รายงานประจำปี 2540 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15.1 2541 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.15.1 2541 (1).

11.
รายงานการวิจัยการประเมินคุณภาพการศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีครูคุรุทายาท ระดับมัธยมศึกษา / สำนักงาน ก.ค.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Res 370.78 ส279ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 370.78 ส279ร (2).

12.
รายงานประจำปี 2539 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15 Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: No items available :

13.
รายงานประจำปี 2538 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15.1/2538 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.15.1/2538 (5).

14.
แนวทางการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเสริม สำหรับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท กระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษา / คณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: 370 ส691น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2537Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 370 ส691น (8).

15.
แนวทางการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเสริม สำหรับนักศึกษาโครงการคุรุทายาท กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา / คณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: 370 ส691น Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2537Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 370 ส691น (6).

16.
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานทางการศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ 15.7/2537 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, 2537Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ 15.7/2537 (1).

17.
ข้อมูลแผนบรรจุครูเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู พ.ศ. 2535-2539 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15.2 2533 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิชาการบริหารงานบุคคล, 2536Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.15.2 2533 (2).

18.
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของแบบทดสอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Res 370.7 ส-ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2536Dissertation note: อภิปรายผล จากผลการวิจัยที่ว่า คะแนนการสอบแข่งขันวิชาการประถมศึกษา และระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้สอบแข่งขันได้ เป็นตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะความเป็นครู ด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู แสดงให้เห็นว่าโดยส่วนรวมแล้วหลักสูตรที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูในส่วนของภาค ข. วิชาเฉพาะวุฒิประถมศึษา สามารถเป็นตัวแปรทำนายคุณลักษณะความเป็นครูด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ และด้วยเหตุผลที่ ก.ค. ได้มีมติกำหนดคุณวุฒิเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จะต้องเคยศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพครูใน 6 สาขารวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต กล่าวคือ ผลการเรียนเฉลี่ยของผู้สอบแข่งขันได้ และวิชาเอกที่ใช้ในการสอบแข่งขัน มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ที่สามารถวัดผู้เข้าสอบแข่งขันได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะความเป็นครูด้านความสามารถในการปฏิบัตงานในหน้าที่ครูสำหรับผลการวิจัยที่พบว่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย เป็นตัวแปรพยากรณ์ คุณลักษณะความเป็นครูด้านอุดมการณ์และวิญญาณครู แสดงให้เห็นว่า ผู้สอบแข่งขันกันได้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการปรับตัวและเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเหมาะสมที่จะเป็นครู นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยและวิชาภาษาไทยเป็นตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะความเป็นครูด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู แสดงให้เห็นว่าผู้สอบแข่งขันได้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกษฑ์ดี และหลักสูตรที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในส่วนของภาค ก. วิชาภาษาไทย มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ ที่สามารถวัดผู้สอบแข่งขันได้ว่ามีเจตคติต่อวิชาชีพครูในทางบวก จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยของผู้สอบแข่งขันได้ เป็นองค์ประกอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ที่สามารถทำนายคุณลักษณะความเป็นครูได้ทั้ง 3 ด้านในขณะที่วิชาความสามารถทั่วไป วิชาการศึกษาและการปฏิบัติราชการ และคะแนนสัมภาษณ์ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ที่จะทำนายคุณลักษณะความเป็นครูได้ โดยเฉพาะวิชาความสามารถทั่วไป ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สำนักงาน ก.พ. (2526 : 30 ) ซึ่งพบว่าวิชาความสามารถทั่วไปไม่สามารถทำนายความรู้ในหน้าที่การงานของราชการบางตำแหน่งได้ สาเหตุหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าวิชาดังกล่าวเป็นการทดสอบความสามารถในการพัฒนาทางสติปัญญาหรือความสามารถในการเรียนรู้มากกว่าทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน กรณีพิจารณาผลการวิจัยเป็นราย อ.ก.ค. จังหวัดพบว่า คะแนนการสอบแข่งขัน 6 รายวิชา และระดับผลการเรียนเฉลี่ย เป็นตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะความเป็นครูด้านความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ด้านอุดมการณ์และวิญญาณครู และด้านเจตคติต่อวิชาชีพครู แตกต่างกันแต่ละ อ.ก.ค. จังหวัด ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ก.ค. มอบให้ อ.ก.ค. จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันซึ่งแต่ละ อ.ก.ค. จังหวัด เป็นผู้ออกข้อสอบเอง จึงทำให้แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้มีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์แตกต่างกันแต่ละ อ.ก.ค.จังหวัด อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าหลักสูตรการสอบแข่งขัน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ศธ 1504/ว 9 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2529 บางรายวิชาสามารถทำนายคุณลักษณะความเป็นครูได้ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 1. หน่วยสอบควรสร้างข้อสอบให้ตรงตามหลักสูตร และวัดให้ตรงตามที่ต้องการวัด 2. ควรปรับปรุงหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 3. ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ Predictive Validity สำหรับกรมอื่นๆ และตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้ศึกษาในครั้งนี้ 2. ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นครูสอบแข่งขันได้ ที่มีวุฒิครูกับที่ไม่มีวุฒิครู Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 370.7 ส-ร (1).

19.
สรุปผลการวิจัย และผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Res 351.1 ส691ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู, 2536Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 351.1 ส691ส (1).

20.
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู / สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: Gov ศธ.15.11 2535 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Gov ศธ.15.11 2535 (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078