Your search returned 7 results from 87402 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย/ วิชา มหาคุณ

by วิชา มหาคุณ.

Call number: 340.11 ว545จ Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล , 2558Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 340.11 ว545จ (1).

2.
การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย = Regal reasoning / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ.

Call number: 340.11 ว545ก Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 340.11 ว545ก (1).

3.
คดีข้ามศตวรรษ / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ.

Call number: 349.593 ว545ค Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 349.593 ว545ค (1).

4.
คดีตัวอย่าง / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ.

Call number: 348.04 ว545ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 348.04 ว545ค (1).

5.
การใช้เหตุผลทางกฎหมาย / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ.

Call number: 340.11 ว545ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2549Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 340.11 ว545ก (1).

6.
สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : กฎหมาย / วิชา มหาคุณ

by วิชา มหาคุณ.

Call number: R 346 ว545ส Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ. : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 346 ว545ส (1).

7.
การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย / วิชา มหาคุณ.

by วิชา มหาคุณ.

Call number: The 340.11 ว6 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516Dissertation note: กฏหมายเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยเหตุผลและการคิดหาเหตุผล แต่หลักการและความเชื่อของปรัชญาเมธีย่อมแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัย ซึ่งเมื่อสรุปแล้วหลักการและความเชื่อมั่นนั้นก็ลงรอยเดียวกันที่ว่า การแสวงหาความรู้โดยอาศัยหลักเหตุผล ยิ่งกว่าอาศัยอำนาจอื่นใดเป็นเกณฑ์กำหนด เมื่อเราพิเคราะห์ถึงความหมายของกฏหมายจากความคิดเห็นของนักนิติศาสตร์แล้ว จะเห็นได้ว่ากฏหมายคือกฏเกณฑ์หรือแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคมที่มีลักษณะบังคับซึ่งรัฐบาลยอมรับและนำไปใช้เพื่อความเป็นธรรมและความสงบสุขของสังคม กฏเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องกอปรด้วยเหตุผล ไม่ขึ้นกับอำเภอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กฏหมายเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยเหตุผล เพราะเหตุผลเป็นหัวใจของกฏหมายเช่นเดียวกับที่เป็นหัวใจของปรัชญา นอกจากนี้กฏหมายยังครอบคลุมศาสตร์ทั้งปวงโดยสะกัดเอาความเป็นของนักปราชญ์ เฉพาะส่วนดีและเหมาะสมมาวางเป็นแนวทางให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติ รูปลักษณ์และวิถีทางของกฏหมายจึงเป็นอย่างเดียวกับปรัชญานั่นเอง ตรรกวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดหาเหตุผล ดังนั้นตรรกวิทยาจึงเกี่ยวพันกับกฏหมายอย่างลึกซึ้งจนแยกไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นการบัญญัติกฏหมาย การบังคับใช้กฏหมาย การต่อสู้คดี ก็ต้องอาศัยหลักเหตุผลแห่งตรรกวิทยาเป็นเครื่องมือช่วยทั้งสิ้น กล่าวคือในการร่างกฏหมายผู้ร่างจะต้องค้นคว้าและวางกฏเกณฑ์ให้สมเหตุสมผลในการบังคับใช้กฏหมายฝ่ายบริหารก็จะต้องบังคับใช้กฏหมายอย่างมีเหตุผล ในการต่อสู้คดี ผู้ที่เป็นทนายแก้ต่างก็ต้องหาเหตุผลมาจูงใจศาลให้คล้อยตามข้อต่อสู้ของฝ่ายตน และในการตัดสินคดี ผู้พิพากษาจะพิเคราะห์ข้อเท็จจริงแห่งคดีโดยอาศัยหลักแหล่งเหตุผลและปรับบทกฏหมายให้สมเหตุสมผลและเป็นธรรมแห่งคดี การพิเคราะห์หาเหตุผลในกฏหมาย คือกระบวนการค้นหาเหตุผลในกฏหมายให้ได้ข้อความจริงที่ว่าเหตุใดกฏหมายจึงได้บัญญัติขึ้นเช่นนั้น บัญญัติขึ้นโดยความมุ่งหมายอย่างใด สมเหตุผลหรือไม่ โดยต้องพิเคราะห์หาเหตุผลตามตัวอักษรตามบทกฏหมาย ในเมื่อกฏหมายนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้ว และพิเคราะห์หาเหตุผลตามเจตนารมย์แห่งบทกฏหมายในเมื่อกฏหมายนั้นๆ บัญญัติไว้เคลือบคลุมไม่ชัดแจ้ง เครื่องมือที่ใช้ค้นหาเหตุผลตามเจตนารมย์ของกฏหมายที่มีอยู่หลายประการคือ ก. เหตุผลของผู้ร่างกฏหมาย ข. ความเป็นธรรม ค. แนวบรรทัดฐานแห่งคำพิพากาา ง. ลัทธิการเมือง ระบบเศรษบกิจและสังคม จ. ทฤษฎีกฏหมาย เหตุผลในกฏหมาย หลักสำคัญคือ เหตุผลที่ให้ในกฏเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในสาขาใดแห่งกฏหมายก็ตามจักต้องสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ อีกทั้งสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสามัญสำนึก และเป็นธรรม ในการวิเคราะห์เบื้องสุดท้ายเหตุผลเป็นส่งสำคัญที่สุดในอาณาจักรของกฏหมาย Availability: No items available : Checked out (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078