ผลการค้นหาของคุณมี 265 จากทั้งหมด 85701 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ? ลองดูที่คำแนะนำการสืบค้น
|
1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง

โดย ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง.

เลขเรียกหนังสือ: Res 495.18 ภ446บ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 495.18 ภ446บ] (1).

2. การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี / จรินทร์ งามแม้นและจริยะ วิโรจน์

โดย จรินทร์ งามแม้น | จริยะ วิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: Res 371.33 จ166ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 371.33 จ166ก] (1).

3. การศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สมุนไพรเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี/ อัชฌา สมนึก

โดย อัชฌา สมนึก.

เลขเรียกหนังสือ: Res 615.321 อ519ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 615.321 อ519ก] (1).

4. การจัดการความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีไทย จังหวัดราชบุรี / ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง

โดย ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง.

เลขเรียกหนังสือ: Res 780.7 ต922ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 780.7 ต922ก] (1).

5. รูปแบบการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี/ รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

โดย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: Res 614 ร649ร ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 614 ร649ร] (1).

6. ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี/ นัฏกร สุขเสริม

โดย นัฏกร สุขเสริม.

เลขเรียกหนังสือ: Res 616.34 น386ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 616.34 น386ค] (1).

7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่และเศษพืชผักสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี / วสันต์ นาคเสนีย์

โดย วสันต์ นาคเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: Res 665.776 ว358ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 665.776 ว358ก] (1).

8. การแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียไธโอบาซิลลัส (Thiobaillus spp.)ที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซีลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ/ ศุภลักษณ์ สุดขาว

โดย ศุภลักษณ์ สุดขาว.

เลขเรียกหนังสือ: Res 665.776 ศ721ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 665.776 ศ721ก] (1).

9. ประสิทธิผลของสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์จากตะไคร้หอมบอระเพ็ด, สะเดา, มหาหงส์ และเปลือกส้มโอ ในการป้องกันยุงกัด / สานนท์ เลาหบุตร

โดย สานนท์ เลาหบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: Res 615.321 ส644ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 615.321 ส644ป] (1).

10. ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

โดย รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: Res 616.95 ร649ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 616.95 ร649ค] (1).

11. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดจังหวัดราชบุรี / อัจฉรียา โชติกลาง

โดย อัจฉรียา โชติกลาง | ศุภฤกษ์ สายแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: Res 381.18 อ514ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 381.18 อ514ก] (1).

12. การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบตรรกศาสตร์แบบคลุมเครือด้วยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการปัญญารวมหมู่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการพยากรณ์โรคใบไหม้ในข้าว / อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า

โดย อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า.

เลขเรียกหนังสือ: Res 511.3 อ129ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 511.3 อ129ก] (1).

13. การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น1 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง / ประไพร จันทะบัณฑิต

โดย ประไพร จันทะบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: Res 495.1 ป335ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 495.1 ป335ก] (1).

14. โครงการการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี = Knowledge Management on local Wisdom By Participation of Huainamkhao, Tambon Bankha Bankha District, Ratchaburi Province / วรลักษณ์ กรรณวัฒน์

โดย วรลักษณ์ กรรณวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: Res 307 ว275ป ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 307 ว275ป] (1).

15. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนักและหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี = Ethnobotany of the Karen at Huay Nam and Nong Ta Dang Villages, TanaosriSubdistrict, SuanphuangDistrict, Ratchaburi Province / กรกนก ตั้งจิตมั่น

โดย กรกนก ตั้งจิตมั่น.

เลขเรียกหนังสือ: Res 580.9593 ก151พ ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 580.9593 ก151พ] (1).

16. การศึกษาลักษณะโปรตีนและกรดอะมิโนของพืชบริโภคในชุมชนไทยกะเหรี่ยงสวนผึ้ง = Characterization on Protein and Amino Acid of Edible Plant Derived From Community of Thai-Karen Tribe Suanphueng / ครองศักดา ภัคธนกนก

โดย ครองศักดา ภัคธนกนก.

เลขเรียกหนังสือ: Res 580 ค155ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 580 ค155ก] (1).

17. การศึกษาลักษณะเฉพาะทางเคมีและชีวภาพของพืชอาหารชาวไทยกะเหรี่ยงโพล่งจังหวัดราชบุรี เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมอาหารและการส่งเสริมสุขภาพ = Study on Chemical and Biological Characteristics of Food Plants in Thai-Karen Tribe Phlong for Developing Food Innovation and Health Promotion / ครองศักดา ภัคธนกนก

โดย ครองศักดา ภัคธนกนก.

เลขเรียกหนังสือ: Res 305.89591 ค155ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 305.89591 ค155ก] (1).

18. ความหลากหลายของรากหม่อนต่อสารองค์ประกอบทางเคมี ในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี/ โสรายา ไทยวานิช

โดย โสรายา ไทยวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: Res 630.72 ส992ค ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 630.72 ส992ค] (1).

19. การสื่อความหมายด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของวัดในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = The Roles of Temples in Conveying Ethnography Identity in Photharam District, Ratchaburi Province / วนิดา ตรีสวัสดิ์

โดย วนิดา ตรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: Res 294.33 ว169ก ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 294.33 ว169ก] (1).

20. หนังสือภาพวาดพฤกษศาสตร์พืชวงศ์กล้วยป่า(Musaceae) ในประเทศไทย = Botanical Illustration Musaceae of Thailand / ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี

โดย ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี.

เลขเรียกหนังสือ: Res 584.4 ณ249ห ประเภทของทรัพยากร: book Book; รูปแบบ: print ; รูปแบบของสิ่งพิมพ์: Not fiction ข้อมูลการพิมพ์: ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: MCRU Library [Call number: Res 584.4 ณ249ห] (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078