Your search returned 336 results from 87104 records. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. สรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ/ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ. 7 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2560Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ. 7 2560] (1).

2. สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ 10 เดือนที่สาม ตุลาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.1 2560 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.1 2560] (1).

3. วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 : สงบงงในดงงู / นิคม ชาวเรือ

by นิคม ชาวเรือ.

Call Number: S.C. น553ว Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: S.C. น553ว] (1).

4. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 8 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

5. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 10 (สมัยนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 10 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

6. รายงานการประชุมร่วมกันของรุัฐสภา ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 11 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

7. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

8. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 2 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

9. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2553 เล่ม 19 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

10. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ถึง ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 2 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

11. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 11 ถึง ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ส. 2553 เล่ม 12 / 2553.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

12. รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2553 เล่ม 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

13. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ครั้งที่ 14 ถึง ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2553 เล่ม 11 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

14. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 ถึง ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2553 เล่ม 12 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

15. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) พ.ศ. 2553 เล่ม 16 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

16. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ)เป็นพิเศษ พ.ส.2553 เล่ม 1 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

17. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ)เป็นพิเศษ พ.ศ. 2553 เล่ม 2 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

18. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ.2553 เล่ม 7 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

19. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. 2553 เล่ม 5 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

20. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ.2553 เล่ม 17 / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call Number: Gov สผ.7/2553 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 2 [Call number: Gov สผ.7/2553] (1).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078