Refine your search

Your search returned 89 results from 87363 records.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: Res 371.39 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.39 ส691ร (1).

2.
การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ : รายงานการวิจัย เรื่อง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.36 ก493 Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 371.36 ก493 (1).

3.
รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: Res 371.26 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.26 ส691ร (1).

4.
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยประเมินผล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | พิชิติ ฤทธิ์จรูญ.

Call number: Res 371.26 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: No items available :

5.
รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | พิชิติ ฤทธิ์จรูญ.

Call number: Res 371.26 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.26 ส691ร (1).

6.
รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | พิชิติ ฤทธิ์จรูญ.

Call number: Res 371.26 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.26 ส691ร (1).

7.
รายงานการวิจัย เรื่องรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 378.105 ส691ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 378.105 ส691ก (2).

8.
ปัญจมรัช และฉัฐราชกับการศึกษา/ ธงทอง จันทรางศุ

by ธงทอง จันทรางศุ.

Call number: 923.1593 ธ129ป Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 923.1593 ธ129ป (4).

9.
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 344.08 ส691ค Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 344.08 ส691ค (2).

10.
จุดเทียนส่องทาง / ธงทอง จันทรางศุ.

by ธงทอง จันทรางศุ.

Call number: 370.593 ธ129จ Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 370.593 ธ129จ (1).

11.
รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.335 ส691ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 371.335 ส691ร (2).

12.
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิธาน (Meta-analysis) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 374.22 ส691ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 374.22 ส691ร (1).

13.
รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ฉบับสรุป / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 374.22 ส691ร Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 374.22 ส691ร (2).

14.
การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ = ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 153.9 ส691ก Material type: Book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 153.9 ส691ก (1).

15.
อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: R 379.593 ส691อ Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: R 379.593 ส691อ (2).

16.
บันทึกประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน กรณีโรงเรียนเกษมพิทยา แผนกอนุบาล / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 371.92 ส691บ Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 371.92 ส691บ (1).

17.
รายงานผลการประชุมสัมมนา เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาท้องถิ่น / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: 379.123 ส691ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: 379.123 ส691ร (1).

18.
รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาวะการขาดแคลน ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: Res 371.106 ส691ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาค สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.106 ส691ร (1).

19.
รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่อง กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง (ฉบับสรุป) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: Res 371.12 ส691ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ของครูฯ สำนักมาตรฐานการสึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 371.12 ส691ร (1).

20.
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา / มานิต บุญประเสริฐ.

by มานิต บุญประเสริฐ.

Call number: Res 378.1 ม453ร Material type: Book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Availability: Items available for loan: MCRU LibraryCall number: Res 378.1 ม453ร (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078