Your search returned 200 results from 87104 records. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1. หลักธรรมาภิบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในสังคมไทย / สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ

Call Number: 352.35 ห323 Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: MCRU Library มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2 [Call number: 352.35 ห323] (2).

2. ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา: ผลกระทบและแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556/ สัญญารัตน์ มีสุวรรณ

by สัญญารัตน์ มีสุวรรณ.

Call Number: 327.5930 ส555ค Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: MCRU Library มุมหนังสือใหม่ ชั้น 2 [Call number: 327.5930 ส555ค] (2).

3. ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม / ภูมิ มูลศิลป์.

by ภูมิ มูลศิลป์.

Call Number: 347.014 ภ664ค Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 347.014 ภ664ค] (2).

4. บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ / ชลัช จงสืบพันธ์และไชยา กุฎาคาร

by ชลัช จงสืบพันธ์ | ไชยา กุฎาคาร.

Call Number: 323 ช237บ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 323 ช237บ] (2).

5. การปฏิรูปประเทศด้านการกระจายอำนาจ การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ตระกูล มีชัย

by ตระกูล มีชัย.

Call Number: 352.14 ต146ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 352.14 ต146ก] (2).

6. การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการบริหารการแผ่นดินไทย: การทบทวนแนวคิด ข้อถกเถียง และข้อพิจารณาเพื่อการปฏิรูป / วสันต์ เหลืองประภัสร์

by วสันต์ เหลืองประภัสร์.

Call Number: 351 ว358ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 351 ว358ก] (2).

7. ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น: สภาพปัญหาและข้อเสนอในการปฏิรูป / ประจักษ์ ก้องกีรติ

by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Call Number: 324.6 ป222ร Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 324.6 ป222ร] (2).

8. ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / สถาบันพระปกเกล้า

by สถาบันพระปกเกล้า.

Call Number: 321.8 ส181ป Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 321.8 ส181ป] (2).

9. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู / วัลลภ รัฐฉัตรานนท์และนพดล อัคฮาค

by วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ | นพดล อัคฮาค.

Call Number: 342.2092 ว447น Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 342.2092 ว447น] (2).

10. การเข้า(ให้)ถึงสิทธิชุมชน: การมีสิทธิ สีเสียง และมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง

by ปัทมา สูบกำปัง.

Call Number: 323 ป533ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 323 ป533ก] (2).

11. กระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการสวัสดิการสังคมและโครงการการช่วยเหลือเกษตรกร / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์และคนอื่นๆ

by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ | วิชุดา สาธิตพร | สุนิสา ช่อแก้ว | สติธร ธนานิธิโชติ.

Call Number: 339.22 ธ152ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 339.22 ธ152ก] (2).

12. สีสะท้อนสี: ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน / อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

by อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์.

Call Number: 320.9593 อ623ส Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 320.9593 อ623ส] (2).

13. บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน / ศรีสุวรรณ จรรยา

by ศรีสุวรรณ จรรยา.

Call Number: 323 ศ277บ Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 323 ศ277บ] (2).

14. การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายและงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น / ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

by ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.

Call Number: 352.49593 ธ439ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 352.49593 ธ439ก] (2).

15. ปรึกษาประชาชน : รูปแบบและกระบวนการภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ = Deliberative Democracy/ สติธร ธนานิธิโชติ

by สติธร ธนานิธิโชติ.

Call Number: 321.8 ส172ป Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 321.8 ส172ป] (2).

16. ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นในประเทศไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล

by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล.

Call Number: 352.1409 ศ734ข Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 352.1409 ศ734ข] (2).

17. การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม

by โกวิทย์ พวงงาม.

Call Number: 364.1323 ก952ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 364.1323 ก952ก] (2).

18. การปฏิรูปสถาบันและกระบวนการเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย / วุฒิสาร ตันไชยและเอกวีร์ มีสุข

by วุฒิสาร ตันไชย | เอกวีร์ มีสุข.

Call Number: 352.14 ว874ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 352.14 ว874ก] (2).

19. การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ มาโนช นามเดช

by มาโนช นามเดช.

Call Number: 352.14 ม456ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 352.14 ม456ก] (2).

20. การคลังท้องถิ่น: การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Call Number: 352.4214 ด554ก Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2559Availability: Items available for loan: MCRU Library ชั้น 3 [Call number: 352.4214 ด554ก] (2).

    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078