ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว / ปาจรีย์ ผลประเสริฐ.

By: ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Call number: Res 363.28 ป542ค Material type: BookBookPublisher: กรุงเทพฯ : กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, 2549Description: 175 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางSubject(s): ตำรวจท่องเที่ยว -- วิจัย | การรักษาความปลอดภัย -- วิจัยDissertation note: ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว 2) ศึกษาความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย และ 3) ศึกษาความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 1,149 คนทั้งในสถานีและนอกสถานีในพื้นที่ที่มีสถานีตำรวจท่องเที่ยวให้บริการอยู่ 28 สถานี ในการศึกษาความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดที่มีสถานีตำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ 28 แห่ง โดย ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 1,575 คน ทั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากความไม่สงบใน3 จังหวัดภาคใต้ สำหรับการศึกษาความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกป็น 4 กลุ่ม คือ การศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาจาก 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2) ตำรวจท่องเที่ยวที่ทำงานสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2549 การศึกษาในเชิงคุณภาพ ได้แก่ 3) การสัมภาษณ์ตำรวจท่องเที่ยวระดับผู้บริหารที่ทำงานสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ที่มีตำแหน่งผู้บังคับการ และรองผู้บังคับการ และสนทนากลุ่มกับตำรวจท่องเที่ยวชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน 4) สนทนากลุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับตำรวจท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 1,851 คน ผลการศึกษาพบว่า1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งประเทศมีความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดในระดับมาก (x=3.93, ร้อยละ 78.6) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 6 คะแนน และเมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่าทุกภูมิภาคนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้ จังหวัดกรุงเทพฯ (x=4.31, ร้อยละ 86.2) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 7 คะแนน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกมี (X=3.61, ร้อยละ 72.2) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 5 คะแนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (x=3.94, ร้อยละ 78.8) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 6 คะแนน ภาคเหนือ (x=3.99, ร้อยละ79.8) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 6 คะแนน ภาคใต้มี (x=4.16, ร้อยละ 83.2) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 7 คะแนน ผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จำแนกตามภูมิภาคในภาพรวมมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความแตกต่างกันตามภูมิภาคในทุกข้อที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.012. ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง (x=3.46, ร้อยละ 69.2) เมื่อพิจารณารายภาคพบว่าภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในระดับมาก คือ ภาคเหนือ (x= 3.57, ร้อยละ 71.4) ส่วนภาคอื่นๆ มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ได้แก่จังหวัดกรุงเทพฯ (x=3.37, ร้อยละ 69.8) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกมี (x=3.49, ร้อยละ 69.8) เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าแตกต่างเช่นกัน3. ความสามารถที่พึงประสงค์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของตำรวจท่องเที่ยวอันดับ 1-7 ได้แก่ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี รองลงไปคือ 2) มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี 3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 5) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ 7) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ความสามารถที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันดับ 1-7 ได้แก่ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 4) มีจิตสำนึกในการบริการที่ดี 5) มีความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา 6) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี และ7) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว อันดับ 1-7 ได้แก่1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 2) มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี 3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 4) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ 7) มีความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยวที่ควรมีเพื่อกำหนดเป็นความสามารถหลักของตำรวจท่องเที่ยว คือ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ รองลงไปคือ 2) มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี 3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 5) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ 7) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและน่าไว่วางใจ 8) มีความสามารถและทักษะในแการแก้ไขปัญหา

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
หนังสือทั่วไป หนังสือทั่วไป MCRU Library
ชั้น 4
Res 363.28 ป542ค (Browse shelf) 1 Available 1000121053
Total holds: 0
Browsing MCRU Library shelves, Shelving location: ชั้น 4 Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Res 363.125 ส181บ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยประเมินผลนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร / Res 363.125 ส181บ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลกรพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด : ประเมินฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ / Res 363.2 ศ683ร รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องแนวคิดการปรับโครงสร้างสถานีตำรวจเพื่อประชาชน / Res 363.28 ป542ค ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว / Res 363.34 ก237ร รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านแล้งซ้ำซากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพระพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ / Res 363.34 ร430ก การบูรณาการระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าของนักเรียนในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยจังหวัดราชบุรี/ Res 363.34 ส239ก กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัยของชุมชนคลองตาแป้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /

ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว 2) ศึกษาความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย และ 3) ศึกษาความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว ในการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการตำรวจท่องเที่ยว จำนวน 1,149 คนทั้งในสถานีและนอกสถานีในพื้นที่ที่มีสถานีตำรวจท่องเที่ยวให้บริการอยู่ 28 สถานี ในการศึกษาความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดที่มีสถานีตำรวจท่องเที่ยวตั้งอยู่ 28 แห่ง โดย ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 1,575 คน ทั้งนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากความไม่สงบใน3 จังหวัดภาคใต้ สำหรับการศึกษาความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกป็น 4 กลุ่ม คือ การศึกษาในเชิงปริมาณ ศึกษาจาก 1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2) ตำรวจท่องเที่ยวที่ทำงานสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2549 การศึกษาในเชิงคุณภาพ ได้แก่ 3) การสัมภาษณ์ตำรวจท่องเที่ยวระดับผู้บริหารที่ทำงานสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ที่มีตำแหน่งผู้บังคับการ และรองผู้บังคับการ และสนทนากลุ่มกับตำรวจท่องเที่ยวชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน 4) สนทนากลุ่มกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับตำรวจท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสิ้น 1,851 คน ผลการศึกษาพบว่า

1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งประเทศมีความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมดในระดับมาก (x=3.93, ร้อยละ 78.6) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 6 คะแนน และเมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบว่าทุกภูมิภาคนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้ จังหวัดกรุงเทพฯ (x=4.31, ร้อยละ 86.2) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 7 คะแนน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกมี (X=3.61, ร้อยละ 72.2) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 5 คะแนน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (x=3.94, ร้อยละ 78.8) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 6 คะแนน ภาคเหนือ (x=3.99, ร้อยละ79.8) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 6 คะแนน ภาคใต้มี (x=4.16, ร้อยละ 83.2) ซึ่งคิดเป็นคะแนน 7 คะแนน ผลของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จำแนกตามภูมิภาคในภาพรวมมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความแตกต่างกันตามภูมิภาคในทุกข้อที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

2. ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง (x=3.46, ร้อยละ 69.2) เมื่อพิจารณารายภาคพบว่าภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในระดับมาก คือ ภาคเหนือ (x= 3.57, ร้อยละ 71.4) ส่วนภาคอื่นๆ มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ได้แก่จังหวัดกรุงเทพฯ (x=3.37, ร้อยละ 69.8) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกมี (x=3.49, ร้อยละ 69.8) เมื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าแตกต่างเช่นกัน

3. ความสามารถที่พึงประสงค์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของตำรวจท่องเที่ยวอันดับ 1-7 ได้แก่ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี รองลงไปคือ 2) มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี 3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 5) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ 7) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ความสามารถที่พึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันดับ 1-7 ได้แก่ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 4) มีจิตสำนึกในการบริการที่ดี 5) มีความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา 6) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี และ7) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว อันดับ 1-7 ได้แก่1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 2) มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี 3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 4) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ 7) มีความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยวที่ควรมีเพื่อกำหนดเป็นความสามารถหลักของตำรวจท่องเที่ยว คือ 1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ รองลงไปคือ 2) มีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี 3) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี 5) มีจริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ 7) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและน่าไว่วางใจ 8) มีความสามารถและทักษะในแการแก้ไขปัญหา

Y2007 M01

There are no comments on this title.

to post a comment.
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078