รายงานการศึกษาศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี : ลักษณะของเชื้อเพลิงในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง : Fuel Characteristics in Mixed Deciduous Forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary / ศิริ อัคคะอัคร, ไกรสร วิริยะ และประยูรยงค์ หนูไชยา.

By: ศิริ อัคคะอัคร
Contributor(s): ประยูรวงศ์ หนูไชยา | ไกรสร วิริยะ
Call number: Res 363.37 ศ446ร Material type: BookBookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548Description: 51 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, กร๊าฟSubject(s): ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม | ป่าเบญจพรรณDissertation note: การศึกษาลักษณะของเชื้อเพลิงในป่าเบญจพรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่สำคัญของเชื้อเพลิง ได้แก่ ปริมาณ ความต่อเนื่อง ความสูง ความชื้น การกระจายและชนิดของเชื้อเพลิง 4 ประเภท ได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 แปลง ระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนธันวาคม 2547 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี ผลการศึกษาพบว่าปริมาณเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 6,850.43 กิโลกรัม / เฮกแตร์จำแนกเป็นปริมาณเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 3,664.81, 2,386.14, 200.75 และ 598.74 กิโลกรัม / เฮกแตร์ ตามลำดับโดยเชื้อเพลิงรวมมีปริมาณสูงสุดในเดือนมิถุนายน 7,905.99 กิโลกรัม / เฮกแตร์ ความต่อเนื่องเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 90.14 % จำแนกเป็นความต่อเนื่องเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 78.35, 12.70, 8.24 และ 31.14 % ตามลำดับ โดยมีค่าความต่อเนื่องสูงสุดในเดือนเมษายน 96.52 % ความสูงเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 7.36 เซนติเมตร จำแนกเป็นความสูงเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม่พื้นล่าง เท่ากับ 3.65, 3.48, 11.61 และ 44.14 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมีค่าความสูงของเชื้อเพลิงสูงสุดในเดือนมกราคม 9.32 เซนติเมตร ความชื้นเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 45.18 % จำแนกเปนความชื้นของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 37.71, 24.78,79.70 และ 180.16 % ตามลำดับ โดยมีค่าความชื้นต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน 19.92 % ค่าการกระจายเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 99.24, 97.22, 36.04 และ 93.68 % ตามลำดับและค่าความสำคัญเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 137.19, 73.94, 21.61 และ 66.96 ตามลำดับให้เชื้อเพลิงประเภทใบไม้เปนเชื้อเพลิงหลักในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในช่วงฤดูไฟป่า (ธ.ค-ม.ค.) ในเดือนมกราคมเชื้อเพลิงมีความสูงมากที่สุด สำหรับเดือนเมษายนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงมากที่สุด ในขณะที่ความชื้นของเชื้อเพลิงต่ำที่สุด คำหลัก : เชื้อเพลิงป่าเบญจพรรณ ปริมาณ ความต่อเนื่อง การกระจาย ความสูง ความชื้น การกระจาย และเชื้อเพลิงหลัก.

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
หนังสือทั่วไป หนังสือทั่วไป MCRU Library
ชั้น 4
Res 363.37 ศ446ร (Browse shelf) 1 Available 1000113351
Total holds: 0
Browsing MCRU Library shelves, Shelving location: ชั้น 4 Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Res 363.34 ส239ก กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันอุทกภัยของชุมชนคลองตาแป้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / Res 363.34 ส326ร รายงานวิจัย การพัฒนาอาชีพเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Vocational Development to enhance community' s self-reliance: A case study of the flooded communities in Muang District, Nakhonsawan Province / Res 363.3492 ก237ร รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ประสบวาตภัยต่อการให้บริการช่วยเหลือของกรมประชาสงเคราะห์ : Res 363.37 ศ446ร รายงานการศึกษาศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี : Res 363.37 ศ446ร รายงานการศึกษาพฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง = Res 363.5 ณ-ก การศึกษาอัตราการตายของไก่กระทงในเขตอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ปี 2535 / Res 363.7 น-ก การศึกษาเฉพาะกรณี เรื่องปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย /

การศึกษาลักษณะของเชื้อเพลิงในป่าเบญจพรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่สำคัญของเชื้อเพลิง ได้แก่ ปริมาณ ความต่อเนื่อง ความสูง ความชื้น การกระจายและชนิดของเชื้อเพลิง 4 ประเภท ได้แก่ ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 แปลง ระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึงเดือนธันวาคม 2547 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี ผลการศึกษาพบว่าปริมาณเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 6,850.43 กิโลกรัม / เฮกแตร์จำแนกเป็นปริมาณเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 3,664.81, 2,386.14, 200.75 และ 598.74 กิโลกรัม / เฮกแตร์ ตามลำดับ

โดยเชื้อเพลิงรวมมีปริมาณสูงสุดในเดือนมิถุนายน 7,905.99 กิโลกรัม / เฮกแตร์ ความต่อเนื่องเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 90.14 % จำแนกเป็นความต่อเนื่องเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 78.35, 12.70, 8.24 และ 31.14 % ตามลำดับ โดยมีค่าความต่อเนื่องสูงสุดในเดือนเมษายน 96.52 % ความสูงเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 7.36 เซนติเมตร จำแนกเป็นความสูงเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม่พื้นล่าง เท่ากับ 3.65, 3.48, 11.61 และ 44.14 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมีค่าความสูงของเชื้อเพลิงสูงสุดในเดือนมกราคม 9.32 เซนติเมตร ความชื้นเฉลี่ยของเชื้อเพลิงรวมเท่ากับ 45.18 % จำแนกเปนความชื้นของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 37.71, 24.78,79.70 และ 180.16 % ตามลำดับ โดยมีค่าความชื้นต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน 19.92 % ค่าการกระจายเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 99.24, 97.22, 36.04 และ 93.68 % ตามลำดับ

และค่าความสำคัญเฉลี่ยของเชื้อเพลิงประเภทใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างเท่ากับ 137.19, 73.94, 21.61 และ 66.96 ตามลำดับให้เชื้อเพลิงประเภทใบไม้เปนเชื้อเพลิงหลักในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในช่วงฤดูไฟป่า (ธ.ค-ม.ค.) ในเดือนมกราคมเชื้อเพลิงมีความสูงมากที่สุด สำหรับเดือนเมษายนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงมากที่สุด ในขณะที่ความชื้นของเชื้อเพลิงต่ำที่สุด คำหลัก : เชื้อเพลิงป่าเบญจพรรณ ปริมาณ ความต่อเนื่อง การกระจาย ความสูง ความชื้น การกระจาย และเชื้อเพลิงหลัก.

There are no comments on this title.

to post a comment.
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078