รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว / โกศล มีคุณและคนอื่น ๆ

By: โกศล มีคุณ
Contributor(s): ปรีชา ขำเพชร | วิมลชัย คำปุ้ย
Call number: Res 370 ก961ร Material type: BookBookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2538Description: 107 หน้าSubject(s): การท่องเที่ยว -- ความปลอดภัย -- วิจัยDissertation note: การศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาสวัสดิภาพในการเดินทางท่องเที่ยวด้านต่างๆ ค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยของอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว และแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไขอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้สำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ขับรถท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 900 คน จาก 6 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ข้อมูลของการวิจัยวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC หาค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปลี่ยนเป็นระดับความเห็นตั้งแต่ น้อยจนถึง ผลของการศึกษาได้พบว่า เกี่ยวกับสภาพการเดินทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ โดยเหตุผลคือความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัด นิยมเดินทางกับบริษัทจัดท่องเที่ยวมากที่สุด มีการทำประกันอุบัติเหตุเท่าๆ กับไม่ได้ทำ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวพักผ่อน สถานที่พักขณะท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือโรงแรม โดยเข้าพักครั้งละ 1-3 วัน และสถานที่ที่นิยมเที่ยวมากที่สุด คือ ทะเล รองลงไปคือ ป่า เขา น้ำตก เกี่ยวกับสวัสดิภาพในการท่องเที่ยวพบว่า ด้านการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และด้านสถานที่พักของนักท่องเที่ยว มีสวัสดิภาพในระดับค่อนข้างมาก ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีสวัสดิภาพในระดับค่อนข้างน้อย ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน มีสวัสดิภาพค่อนข้างมาก ในองค์ประกอบเกี่ยวกับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยว แต่มีสวัสดิภาพค่อนข้างน้อยในองค์ประกอบเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น อัตรากำลังและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจปัจจัยหรือสาเหตุของอุบัติภัย ในด้านการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้แก่ มิจฉาชีพในการเดินทางทางบก การเดินทางโดยรถไฟสายใต้ และ การเดินทางโดยรถยนต์ทุกเส้นทางในด้านสถานที่พักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การขาดประสิทธิภาพระบบข้อมูล คำแนะนำ และระบบเตือนภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยยังไม่ได้รับการผึกอบรมให้มีความสามารถที่จะช่วยนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติภัย ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ความย่อหย่อนในระบบรักษาความปลอดภัย ขาดคำแนะนำเพื่อป้องกันภัย เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และความไม่ซื่อสัตย์ ของร้านค้า ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนพบว่า ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นไม่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย การขาดแคลนอัตรากำลังและการขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนทำให้เกิดอุบัติภัยได้.

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
หนังสือทั่วไป หนังสือทั่วไป MCRU Library
ชั้น 4
Res 370 ก961ร (Browse shelf) 1 Available 1000057688
Total holds: 0
Browsing MCRU Library shelves, Shelving location: ชั้น 4 Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Res 368.382 ส691บ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ต่อสังคมไทย (สถานพยาบาล ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ) / Res 369.43 ส691ร รายงานการวิจัยพัฒนา การจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์ / Res 370 C734P Proceedings of the Seminar on Franco-Thai Research Cooperation Development 7-8 October 2003 Fortune Hotel, Bangkok, Thailand / Res 370 ก961ร รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว / Res 370 ธ394ร รายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประเด็นระบบการศึกษา / Res 370 ส691บ บทคัดย่อบทความวารสารการศึกษา ปี 2528-2531 / Res 370 ส691ร รายงานการวิจัยการกระจายด้านบริการ และทรัพยากรทางการศึกษาของการศึกษาเอกชน /

การศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาสวัสดิภาพในการเดินทางท่องเที่ยวด้านต่างๆ ค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยของอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว และแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไขอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้สำรวจความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ขับรถท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 900 คน จาก 6 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ตัวแทนแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ข้อมูลของการวิจัยวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC หาค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปลี่ยนเป็นระดับความเห็นตั้งแต่ น้อยจนถึง ผลของการศึกษาได้พบว่า เกี่ยวกับสภาพการเดินทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ โดยเหตุผลคือความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัด นิยมเดินทางกับบริษัทจัดท่องเที่ยวมากที่สุด มีการทำประกันอุบัติเหตุเท่าๆ กับไม่ได้ทำ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวพักผ่อน สถานที่พักขณะท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือโรงแรม โดยเข้าพักครั้งละ 1-3 วัน และสถานที่ที่นิยมเที่ยวมากที่สุด คือ ทะเล รองลงไปคือ ป่า เขา น้ำตก เกี่ยวกับสวัสดิภาพในการท่องเที่ยวพบว่า ด้านการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และด้านสถานที่พักของนักท่องเที่ยว มีสวัสดิภาพในระดับค่อนข้างมาก ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีสวัสดิภาพในระดับค่อนข้างน้อย ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน มีสวัสดิภาพค่อนข้างมาก ในองค์ประกอบเกี่ยวกับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยว แต่มีสวัสดิภาพค่อนข้างน้อยในองค์ประกอบเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น อัตรากำลังและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปัจจัยหรือสาเหตุของอุบัติภัย ในด้านการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวได้แก่ มิจฉาชีพในการเดินทางทางบก การเดินทางโดยรถไฟสายใต้ และ การเดินทางโดยรถยนต์ทุกเส้นทางในด้านสถานที่พักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ การขาดประสิทธิภาพระบบข้อมูล คำแนะนำ และระบบเตือนภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยยังไม่ได้รับการผึกอบรมให้มีความสามารถที่จะช่วยนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติภัย ในด้านสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ความย่อหย่อนในระบบรักษาความปลอดภัย ขาดคำแนะนำเพื่อป้องกันภัย เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และความไม่ซื่อสัตย์ ของร้านค้า ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนพบว่า ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นไม่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย การขาดแคลนอัตรากำลังและการขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนทำให้เกิดอุบัติภัยได้.

There are no comments on this title.

to post a comment.
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078