ข้าวเกรียบฟักทอง หมวดวิชาคหกรรม / กรมการศึกษานอกโรงเรียน - กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 - 40 หน้า. : ภาพประกอบ.


ฟักทอง.
อาหาร--การเก็บและรักษา.

641.5 / ก479ข
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078