กิติยา โต๊ะทอง.

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร = Community participation in Solid waste management in Masjid Suvarnabhumi community, Klongsan, Bangkok / กิติยา โต๊ะทอง. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562. - 120 หน้า.

Y2020 M03


การกำจัดขยะ--การมีส่วนร่วมของประชาชน

Res 363.728 / ก344ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078