ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน = Infrastructure planning for sustainable urban development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 - 426 หน้า : ภาพประกอบ

Y2020 M01

9786164749825


การพัฒนาชุมชนเมือง
การพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน
ผังเมือง.

711.2 / ภ479ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078