ธนวัฒ พิสิฐจินดา

แนวปัญหา (ปรนัย) กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา/ ธนวัฒ พิสิฐจินดา - กรุงเทพฯ: ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (ศูนย์หนังสือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2562. - 225 หน้า.

Y2020 M01

9789744219299


กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา--ข้อสอบและเฉลย.

345.05076 / ธ154น
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078