ส. พลายน้อย

ร้อยแปด ที่กรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม / ส.พลายน้อย - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562 - 400 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2019 M12

9786160035243


ไทย--ประวัติศาสตร์
กรุงเทพฯ -- ประวัติศาสตร์

959.305 / ส255ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078