มาฮบูบานี, คิชอร์

อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ = The ASEAN miracle a catelyst for peace / Kishore Mahbubani and Jeffery Sng ; ธีระ นุชเปี่ยม และประพิน นุชเปี่ยม, แปล - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 - 450 หน้า ; 21 ซม.

บทที่ 1 สี่กระแสหลักทางวัฒนธรรม -- บทที่ 2 ระบบนิเวศแห่งสันติภาพของอาเซียน -- บทที่ 3 อาเซียนกับมหาอำนาจ -- บทที่ 4 เรื่องราวโดยย่อของประเทศอาเซียน -- บทที่ 5 อาเซียน : วิเคราะห์ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ -- บทที่ 6 รางวัลสันติภาพของอาเซียน

Y2019 M11

9786164073463


สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ.
การสร้างสันติภาพ
การสร้างสันติภาพ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความร่วมมือระหว่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

341.2473 / ม551อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078