สุพรรณี ปิ่นมณี.

ภาษา วัฒนธรรมกับการแปล : ไทย-อังกฤษ = Language , culture and translation : Thai-English / สุพรรณี ปิ่นมณี - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562 - 190 หน้า

Y2019 M11

9789740338468


การแปลและการตีความ
ภาษาอังกฤษ--การแปล
ภาษาไทย--การแปล.

418.02 / ส828ภ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078