โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) = System analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2560 - 464 หน้า : ภาพประกอบ

Y2019 M11

9786160828487


การวิเคราะห์ระบบ
การออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์

004.21 / อ978ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078