1 ทศวรรษ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร/ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร. - กรุงเทพฯ: บริษัทปรมัตถ์การพิมพ์ จำกัด, 2557 - 131 หน้า:

Y2019 M10

9786161121563


สถาบันอุดมศึกษา--ไทย

378.05 / ว-ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078