รัชนี ซอโสตถิกุล.

สุภาษิตอังกฤษคำสอนใจของไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560 - 463 หน้า : ภาพประกอบ

Y2019 M08

9789740336280


สุภาษิตและคำพังเพย--อังกฤษ
สุภาษิตและคำพังเพย--ไทย
ภาษาอังกฤษ--สำนวนโวหาร.

398.9 / ร333ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078