ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและกิจกรรมรอบตัว / ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. - กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 - 218 หน้า: ตาราง

Y2019 M07

9789740336839


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.--ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ--สำนวนโวหาร.

428.24 / ศ431ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078