สุรพศ ทวีศักดิ์

รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ / สุรพศ ทวีศักดิ์. - กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2561. - 248 หน้า

Y2019 M07

9789743159695


ศาสนากับการเมือง
พุทธศาสนากับสังคม

201.72 / ส852ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078