ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

Speak Thai a little bit, speak English very well : เข้าอาเซียนทั้งที พูดภาษาไทยนิดๆ ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ดี / ศิตา เยี่ยมขันติถาวร - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557 - 255 หน้า : ภาพประกอบ

Y2019 M07

9789740332619


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--คำศัทพ์
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี

428.24 / ศ431ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078