เอสควิท, เรฟ

ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 = Teach like your hair's on fire : the methods and madness inside room 56 / เรฟ เอสควิท - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 2555 - 308 หน้า : ภาพประกอบ

Y2018 M12

9786162350542


การจัดการชั้นเรียน.
การสอน
ครู--การสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน.

371.1 / อ916ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078