กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ สำนักงานศาลยุติธรรม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้น, 2560 - 215 หน้า

Y2018 M11

9786167273839


การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย)

347.09 / ส691ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078