เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์

English Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย : หนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง / เรย์มอนด์ เมอร์ฟีย์ - สิงคโปร์ : Cambridge University Press , 2556 - x, 380 หน้า : ภาพประกอบ

Y2018 M09

9781107660793


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์

428.24 / ม813อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078