นิรมล บางพระ

รายงานการวิจัย ความรุนแรงต่อสตรีในละครโทรทัศน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร = Violence against women on drama television programs that affect the behavior of men violence on Bangkok / นิรมล บางพระ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560 - 115 หน้า :

Y2018 M07


ความรุนแรงในสตรี
ความรุนแรง

Res 364.1555 / น645ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078