นฤมล สอาดโฉม

เจาะลึก แปรรูป ปตท. / นฤมล สอาดโฉม...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 - 256 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Y2018 M06

9786164556119


น้ำมันเชื้อเพลิง

665.5 / น276จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078