สฤษดิคุณ กิติยากร, ม.ร.ว.

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย = English-Thai Dictionary / สฤษดิคุณ กิติยากร - พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่) - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. - 808 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Y2018 M06

9789749995860


ภาษาอังกฤษ--พจนานุกรม--ไทย

423.95911 / ส361พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078