บุญเชิศ จิตตั้งวัฒนา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว=Tourism Industry Human Resource Management / บุญเชิศ จิตตั้งวัฒนา - นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2560 - 258 หน้า : แผนภูมิ

Y2018 M06

9786164297920


การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การสรรหาบุคคล

658.3 / บ563ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078