ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

คู่มือการศึกษาภาษีตามประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติภาษีศุลกากรพระราชบัญญัติภาษัสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษัป้าย ปี พ.ศ. 2560 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง - กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2560 - 288 หน้า :

Y2018 M06

9786164453692


ภาษีศุลกากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อากรสรรพสามิต

336.2 / ท364ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078