ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด.

จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน/ ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. - นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. - 163 หน้า.

Y2018 M05

9786162797941


จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการะลเรือน--แง่ศีลธรรมจรรยา
ระบบราชการ--ไทย
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078