ไรออร์แดน,ริก.

วีรบุรุษผู้สาบสูญ= The Lost hero/ ริก ไรออร์แดน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2555. - 610 หน้า.

Y2018 M04

9786160606221


นวนิยายแปล.
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078