สิรินดา โสภณอรุณโชติ.

พูดจีนทีละคำ = Basic Chinese/ สิรินดา โสภณอรุณโชติ. - กรุงเทพฯ : พราว โพเอท, 2560. - 319 หน้า : ภาพประกอบ

Y2018 M04

9786167890487


ภาษาจีน--คำศัพท์
ภาษาจีน--การใช้ภาษา
ภาษาจีน--ตำราสำหรับคนต่างชาติ
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078