อาริตะ,ซาโตโกะ.

SPEED UP พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การฟัง/ ซาโตโกะ อาริตะ. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560. - 144 หน้า. + CD ROM 1 แผ่น

Y2018 M04

9789744437303


ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่น--ข้อสอบและเฉลย
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078