อรุณ รักธรรม.

พฤติกรรมการบริหารองค์การ/ อรุณ รักธรรม. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560. - (10), 245 หน้า.

Y2018 M04

9786164401815


การบริหารองค์การ
การบริหารความขัดแย้ง
พฤติกรรมองค์การ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078