ยุพดี ศิริวรรณ.

การบัญชีภาษีอากร ปรับปรุงใหม่ 2560/ ยุพดี ศิริวรรณ. - สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2560. - 264 หน้า

Y2018 M03

9786164402836


การบัญชีภาษีอากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
ภาษีเงินได้--การบัญชี--ไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--การบัญชี--ไทย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ--การบัญชี--ไทย

657.46 / ย399ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078