สนั่น ธรรมธิ

ผีในความเชื่อล้านนา / สนั่น ธรรมธิ - เชียงใหม่: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2559 - 107 หน้า: ภาพประกอบ - หนังสือชุดล้านนาคดี .

Y2017 M11

9786163981165


ผี--ไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ

298.593 / ส198ผ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078