กลไกตลาดทุนสำหรับบริหารความเสี่ยงด้านลมฟ้าอากาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย/ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 - กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2560 - 212 หน้า:

Y2017 M11

9786164150140


กฎหมายพาณิชย์
การบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์

346.07 / ค126ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078