ธนวิน ทองแพง

กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร / ธนวิน ทองแพง - ชลบุรี: โรงพิมพ์โฮะโกะการพิมพ์ , 2560 - 416 หน้า:

Y2017 M11

9786164451025


การศึกษา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

344.07 / ธ156ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078