ทองสุก เกตุโรจน์.

ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต/ ทองสุก เกตุโรจน์. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. - 376 หน้า

Y2017 M11

9786163880697


วรรณคดีสันสกฤต--พจนานุกรม
วรรณคดี--คำศัพท์

891.203 / ท376ศ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078