ฐิติรัตน์ ศินิบวรรัตนกุล.

ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์/ ฐิติรัตน์ ศินิบวรรัตนกุล. - กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560. - 304 หน้า : ภาพประกอบ

Y2017 M11

9789742319229


ปฏิสัมพันธ์มนุษย์--คอมพิวเตอร์
ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร์)

005.428 / ฐ359ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078