ฝนหลวง/ ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560. - 48 หน้า : ภาพประกอบ

Y2017 M11

9786160029792


ฝนเทียม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

E / ฝ211ฝ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078