สมจินตนา คุ้มภัย

นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดพังงา/ สมจินตนา คุ้มภัย - กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า , 2558 - 182 หน้า:

Y2017 M10

9789744499073


พังงา--การเมืองการปกครอง
นักการเมือง--พังงา--ไทย--พังงา

342.2092 / ส236น
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078